About Us

อรรถพล กิตติธรรมสาร (CEO)

อรรถพล กิตติธรรมสาร (CEO)

  • เจ้าของกลุ่มทาสแมว สมาชิกกว่า 8.6 แสนคน
  • เจ้าของกลุ่ม สนทนาหาความรู้คนเลี้ยงแมว สมาชิก 1 แสนคน
  • เจ้าของเพจ Cataccessories ผู้ติดตามมากกว่า 1 แสนคน
  • Lazstar (Certified Trainer Lazada 2018-2023)
  • Lazada Seller Ambassador 2020-2023
  • ผู้แต่งหนังสือ Best Seller กลยุทธ์และวิธีขายให้รวยได้จริงที่ Lazada
  • เจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์สินค้าแมว Neko Care
  • ประสบการณ์การขายสินค้าบนตลาดออนไลน์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มากกว่า 9 ปี

Portfolio